Åpningstider: 08-16

Skann strekkode

Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR T M CHRISTENSEN VVS DETALJER AS (TMC)

1.    Innledning
Hvis ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene gjelder disse alminnelige betingelsene. For øvrig henvises til NS8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer og FL-VA/VVS/Kulde 2023.

2.    Eksisterende avtaler, kundepriser og tilbud
Ved endring av priser fra leverandør, valutakurser, fraktkostnader, toll, importutgifter og andre avgifter, frem til leveringsdato, har selger adgang til å regulere prisene tilsvarende.
Nye pristilbud gjelder i 15 dager, så fremt annet ikke er avtalt. Prisene er basert på tilbudsdagens priser.

3.    Kvalitet
Hvis ikke annet er avtalt leveres alminnelig handelskvalitet. Dersom kjøper ønsker en spesiell kvalitet, må kjøper oppgi dette skriftlig ved bestilling. Kjøper har selv ansvar/risiko for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for funksjonen/sitt behov.

4.    Betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelse: netto per 14 dager med mindre annet er avtalt i samarbeidsavtalen. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale morarente iht. den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av Finansdepartementet. Kjøpers reklamasjon på uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling.

5.    Salgspant
Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. (Pantelovens § 3-14, jfr. § 3-22).
 
Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

6.    Forsendelse
Levering kan skje fra selgers lager eller fra leverandør/ produsent. Generelle leveringsbetingelser er EXW i henhold til INCOTERMS siste utgave med mindre annet er avtalt i samarbeidsavtalen.
Alle leveringsfrister anses som estimater, og vil kunne endres som følge av sykdom eller fravær hos selger eller selgers underleverandører. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som i hovedsak skyldes, direkte eller indirekte, pandemier, enten forsinkelsen skyldes forhold hos selger, dennes underleverandører eller andre tredjeparter. Dette innebærer at selger ikke kan belastes eventuelle bøter ifbm. leveringssituasjonen og manglende servicegrad.
Frakt og forsikring belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt i samarbeidsavtalen eller på forhånd.
Ved distribusjon av varer må kjøper bestille i henhold til TMC sine definerte forpakningsstørrelser.
Eventuelt avtalte leveringstider gjelder levering fra lager/leverandør. Selger har intet ansvar for forsinkelser ut over at Kjøper kan kansellere bestillingen ved vesentlige forsinkelser. Finner selger at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/ dellevering eller kjøper for mottakelse av varen, skal den annen part underrettes uten ugrunnet opphold. Videre skal nytt leveringstidspunkt angis.
Ved avtale om levering innenfor et nøyaktig klokkeslett ( tidsrom) på avtalt leveringsdato så tilkommer et håndteringsgebyr på kr. 1500,-.

7.    Betaling frakt og assuranse
Fraktkostnadene belastes kjøper dersom ikke annen avtale er inngått. 
Frakttillegget kan justeres ved dokumenterte merkostnader.

8.    Gebyr ved ordre under kr. 2 000,-
Alle ordre under kr. 2 000,- får et småordretillegg på kr 250,- pr. ordre. 
Direkteleveringer fra våre leverandører til kunde vil ikke bli belastet med gebyr fra TMC, men kan bli belastet med evt. gebyr fra leverandør.

9.    Forsikring
Ved CIF og CIP levering dekkes forsikring i henhold til C-vilkår i Incoterms siste utgave. Forsikring ut over dette dekkes bare når kunden uttrykkelig ber om det og da for kundens regning.

10.    Emballasje
Paller og annen spesialemballasje faktureres i henhold til faktisk kost, med mindre returavtale på pall og spesialemballasje er avtalt.

11.    Miljøgebyr
Produkter som inneholder elektriske komponenter vil til enhver tid, etter gjeldende regler og satser, automatisk bli tillagt miljøgebyr som egen varelinje på faktura i tillegg til prisene i prisboka.

12.    Retur
Retur mottas kun etter forhåndsavtale.
a)    Ved anmodning om retur må ordrenummer oppgis.
b)    Spesialbestilte varer som ikke lagerføres fra TMC  AS lager tas kun i retur når aksept fra leverandør foreligger
c)    Varer som ønskes returnert skal være i samme stand som ved levering, og i original og uskadet emballasje der dette anvendes for varen. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som de ble levert fra vårt lager.
Spesialvarer tas ikke i retur.
d)    Kunden krediteres den pris som kunden er fakturert. Dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen beregnes minimum 25% returgebyr samt eventuell returfrakt. Eventuelle returgebyrer og andre omkostninger fra leverandør belastes i tillegg.
e)    Skaffevarer med en vareverdi under 1 000,- kr. eks. mva tas ikke i retur til sentrallageret
f)    Dersom det ikke kan fremvises faktura eller ordrebekreftelse belastes 50% returgebyr på lagerførte varer.
g)    Ved innhenting av retur belastes dette med min. kr. 1000,-

13.    Reklamasjon
Kjøper utfører selv den nødvendige mottakskontroll av leveransen. Reklamasjoner vedrørende:
a)    Transportskade eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko og anmerke dette på fraktbrevet og ovenfor transportør.
b)    Manko i henhold av emballerte varer skal skje til selger straks eller senest 8 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.
c)    Mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 måned fra varens mottagelse.


Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på en forsvarlig måte inntil reklamasjonen er avklart.